Selectieproces

De Stichting hanteert duidelijke selectie-, financierings- en evaluatiecriteria voor de projecten die zij financiert.

 

Selectiecriteria

De projecten worden beoordeeld op de volgende criteria:

 1. Het aantal begunstigden en het beoogde effect op de basisbehoeften van de begunstigden.
 2. Het vermogen van de uitvoerende instantie om het project naar behoren uit te voeren, alsmede de bereidheid van de doelgroep tot participatie in het project. Het aandachtsgebied van de projecten kan betrekking hebben op: gezondheid, verslavingspreventie en -zorg, kinderen en jeugd, misdaadpreventie, onderwijs en ondernemerschap.
 3. Alleen concrete projecten die binnen een bepaalde tijdsduur afgesloten kunnen worden, bijvoorbeeld een aankoop of een renovatie- of bouwproject, kunnen in behandeling genomen worden. Het project moet gericht zijn op armoedebestrijding, het versterken van de capaciteiten van de bevolking, het scheppen van een veilige omgeving, vooral voor kinderen, en de doelgroepen bewust te maken van de problematiek.
 4. De Stichting werkt bij voorkeur met vergelijkbare non-profit organisaties in Argentinië, om ervoor te zorgen dat de fondsen op juiste wijze worden gebruikt en verdeeld. De verantwoording en registratie van de fondsen vinden volgens een vooraf goedgekeurd werkplan plaats..
 5. Niemand wordt wegens godsdienst, ras of geslacht als begunstigde uitgesloten.
 6. De Stichting hanteert een maximum van €5,000 per project. In speciale gevallen zal de Stichting samenwerking zoeken met andere organisaties in Nederland om extra fondsen te verkrijgen. De verzoeken die een bedrag van €15,000 overschrijden kunnen niet in behandeling worden genomen.

Selectieproces

De beoordeling van projectaanvragen wordt in drie stadia gedaan:

 1. Beoordeling door de Projectcommissie op uitvoerbaarheid en inhoud, in het licht van bovenstaande selectiecriteria.
 2. Externe beoordeling door drie personen buiten het Projectcomité.
 3. Goedkeuring door de Raad van Bestuur.

Financiering

Na goedkeuring wordt het project toegevoegd aan de lijst van te financieren projecten, in volgorde van datum van goedkeuring en gevraagd financieringsbedrag. De Raad van Bestuur bekijkt het fondsensaldo en organiseert evenementen om extra fondsen te werven. Nadat door beide partijen een contract is ondertekend, wordt het geld overgemaakt.

Toezicht en evaluatie

 1. Elk project staat onder toezicht van één lid van de Projectcommissie.
 2. De projecten worden uitgebreid gedocumenteerd met begrotingen, foto’s, en begin- en einddatum. Deze informatie wordt op de webpagina van de Stichting gepubliceerd.
 3. Er wordt controle uitgevoerd op het gebruik van de fondsen. De verkregen  resultaten, via rapportage van de begunstigde organisatie, worden geëvalueerd. Indien mogelijk bezoeken leden van de Stichting de projecten. De werkwijze en efficiëncy van de partners staan onder voortdurend toezicht.
 4. De donors en de Raad van Bestuur worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van de projecten en het gebruik van de fondsen.
 5. Van elk deel van een project wordt een financiële rapportage overhandigd.

Hoe kunt u een projectaanvraag indienen? 

De Stichting is altijd bereid projectaanvragen te beoordelen die aan bovenstaande criteria voldoen. Wij hanteren hiervoor geen deadline. Download eerst ons formulier met voorwaarden of het aanvraagformulier (beide spaanstalig) en neem contact op.