Stichting Solidariteit Nederland-Argentinië Privacyverklaring

Stichting Solidariteit Nederland-Argentinië (SSNA) verwerkt (informatie) gegevens in overeenstemming met de geldende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie (EU).

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe de Fundación SSNA de persoonsgegevens gebruikt die we van u verwerken wanneer u onze website gebruikt of zich registreert en/of deelneemt aan een van onze fondsenwervende evenementen/campagnes.

1. Definitie van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

2. Definitie van Verwerking

Verwerking in de zin van verwerking van persoonsgegevens, betekent elke bewerking of reeks bewerkingen die wordt uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, ordenen, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins ter beschikking stellen, afstemming of combinatie, beperking, uitwissing of vernietiging.

3. Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonlijke informatie (hierna persoonlijke gegevens genoemd) die door iedereen wordt verstrekt, inclusief begunstigden, sponsors, deelnemers, donateurs, gebruikers en vrijwilligers.

4. Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens is de SSNA, gevestigd te De Werf 6, 2941AZ Lekkerkerk, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27253466. Wij beantwoorden graag al uw vragen. Neem hiervoor per e-mail contact op met onze privacyfunctionaris via privacy@fundacion.nl.

5. Welke gegevens verwerkt de SSNA?

De ‘x’ in de volgende tabel geeft het type persoonlijke gegevens aan dat de Fundación verzamelt voor alle verschillende actoren: Begunstigden, Sponsors, Deelnemers aan onze evenementen en Donateurs, Gebruikers die toegang hebben tot onze website en de gegevens die we verzamelen van onze Vrijwilligers

Data type BegunstigdenSponsoren Deelnemers en/of donateursGebruijersVrijwilligers 
Voornaamxxxxx
Achternaamxxxxx
Geslachtx
Instellingxx


AcroniemxOprichtingsdatumxRechtspersoonlijkheidxGeboortedatumx
Geboorteplaatsx
Registratienummer (Kamer van Koophandel)xTelefoonxx

x
E-mailxxxxx
Adresxx

x
Postcodexx

x
Landxx

x
Websitexx


Sociale Mediaxx
x
DoelxIBANxxx

BSNx
Paspoortnummer x

6. Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

U verstrekt de meeste gegevens die we verzamelen rechtstreeks aan de SSNA. De persoonlijke informatie die u verstrekt, gebeurt altijd op een positieve en bevestigende manier. We verzamelen gegevens en verwerken gegevens wanneer u:

● Registreer online en woon een van onze fondsenwervende evenementen bij.

● Meld u aan voor onze nieuwsbrieven, volg ons en neem deel aan onze sociale-mediaplatforms.

● Dien een ingevuld begunstigdenformulier in.

● Vul een enquête in of geef feedback in gedrukte vorm, online platforms of via e-mail.

● Wordt vrijwilliger bij de SSNA door een Vrijwilligersformulier in te dienen.

● Doneer geld of andere steun aan de SSNA.

De Fundación SSNA kan uw gegevens ook indirect ontvangen via de volgende bronnen:

● Op onze website hebben we alleen links waar u “Vind ik leuk” kunt aanvinken op onze profielen op Facebook en Twitter, maar dit impliceert geen enkele vorm van direct contact met de gebruiker (aangezien dit wordt verwerkt door de social media provider).

● Onze organisatie heeft profielen en gebruikt de volgende sociale media voor communicatie: Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, YouTube, Mailchimp, CookPad, Eventbrite en GoFundMe.

● Bij alle sociale media hebben we alleen toegang tot informatie zoals de namen en bijnamen van de gebruikers die deze sociale platforms gebruiken. Het privacybeleid in deze gevallen wordt gereguleerd door de aanbieders van sociale media, SSNA heeft hier geen zeggenschap over.

7. Hoe slaan wij uw gegevens op?

● De SSNA heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking alsmede tegen opzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.

● Storage Cloud Services: De SSNA slaat uw gegevens veilig op via een beveiligde cloudservice (Google Drive).

● E-mails: De SSNA slaat uw e-mailcommunicatie op via een beveiligde webmailopslagservice van onze lokale internetprovider (PC Extreme).

● Bij het verlenen van onze diensten schakelen wij derden in om persoonsgegevens te verwerken. Als deze derden bij het verlenen van hun dienstverlening persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van zogenaamde verwerker voor de SSNA. De betreffende dienstverlener ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en is verplicht uw persoonsgegevens te beschermen. Op alle webformulieren is een SSL-certificaat geïnstalleerd. Daarnaast worden de gegevens opgeslagen in een beveiligde database. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten die de verwerker verplichten zich aan alle verplichtingen uit de AVG en in deze privacyverklaring te houden.

· Links: Op de website, nieuwsbrieven, e-mails en social media platforms van SSNA staan een aantal links naar websites en social media profielen van andere organisaties. De SSNA is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze partijen persoonsgegevens verwerken. U kunt hiervoor de privacyverklaring van de betreffende organisatie lezen.

8. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

We hebben bepaalde persoonlijke gegevens nodig om de missie van de SSNA met succes te ondersteunen en te verbeteren, door contact op te nemen met begunstigden, sponsors, deelnemers, donateurs, gebruikers en vrijwilligers, om financieringsverzoeken en ondersteuning van goedgekeurde projecten op te volgen en om fondsenwervende evenementen te organiseren.

Wanneer u zich bijvoorbeeld registreert voor een evenement of contact met ons opneemt om informatie op te vragen voor het aanvragen van financiering voor een mogelijk project bij de SSNA, zijn er bepaalde persoonlijke gegevens die moeten worden vastgelegd zodat we diensten kunnen verlenen (zie sectie 5 hierboven). Dit geldt ook voor het aanmelden voor een nieuwsbrief, het doen van een donatie, het tonen van interesse in onze evenementen of het om een andere reden verbinden met de SSNA.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende specifieke doeleinden:

Nieuwsbrief

U kunt zich aanmelden voor onze evenementen, via onze website of door een e-mail te sturen om nieuws en updates te ontvangen over het werk dat door de SSNA is bereikt. De nieuwsbrieven bevatten ook informatie over fondsenwervende activiteiten, goedgekeurde projecten en/of geplande

fondsenwervende evenementen. Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden in elke e-mail via onze provider Mailchimp of door contact met ons op te nemen.

Sponsoring en donaties

Als u als donateur of sponsor een financiële bijdrage levert aan de SSNA en/of ondersteunde projecten, verzamelt de SSNA contactgegevens, zoals naam of bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens (zie paragraaf 5 hierboven). ). Dit om met iedereen contact te houden en relevante informatie te verstrekken. Tijdens een inzamelingsactie worden deelnemers uitgenodigd om een bijdrage te leveren, en dit kunnen ze doen met een pinpas op de bankrekening van de SSNA. Door deze overdracht hebben we wel toegang tot gegevens zoals: naam van de persoon; IBAN nummer; Tijdstip van aankoop; Bedrag betaald voor de aankoop. Onze organisatie maakt op geen enkele manier gebruik van deze informatie.

Fondsenwervingsevenementen

Wanneer mensen deelnemen aan onze fondsenwervende evenementen, dragen ze ofwel bij door een toegangsticket te kopen en/of hebben ze de mogelijkheid om te doneren via onze provider Eventbrite. Dit betekent dat alle persoonlijke informatie rechtstreeks door Eventbrite wordt verwerkt en beheerd. We hebben echter wel toegang tot de namen en e-mail van mensen (zie sectie 5 hierboven). In dit opzicht houdt de SSNA een bijgewerkte lijst bij van mensen die zich hebben geregistreerd en deelgenomen via Eventbrite.

Cookies

Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om standaard internetloggegevens en informatie over bezoekersgedrag te verzamelen. Op dit moment maakt onze website geen gebruik van cookies en heeft daar ook geen toegang toe.

9. Uw gegevensbeschermingsrechten

De SSNA wil ervoor zorgen dat u volledig op de hoogte bent van al uw gegevensbeschermingsrechten. De AVG geeft elke gebruiker de volgende rechten:

● Informatie en inzage: U kunt kosteloos informatie verkrijgen over uw gegevens die door de SSNA worden verwerkt.

● Recht op rectificatie: Als u van mening bent dat wij onjuiste informatie over u hebben, kunt u ervoor zorgen dat uw gegevens worden gewijzigd door ons hiervan op de hoogte te stellen.

● Recht om vergeten te worden: u mag ons ook vragen uw gegevens uit onze database te wissen. U moet zich echter realiseren dat wij niet altijd aan alles kunnen voldoen. Als u bijvoorbeeld begunstigde, sponsor, donateur of vrijwilliger bent of bent geweest, zijn wij verplicht om afspraken meerdere jaren te bewaren. Als we uw verzoek niet kunnen honoreren, zullen we u uiteraard op de hoogte stellen van de redenen waarom.

● Recht op beperking van de verwerking: Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of oneigenlijk verwerken, kunt u deze verwerking ook laten beperken. Wij zullen elk van bovenstaande verzoeken tot inzage, aanpassing, beperking of verwijdering van persoonsgegevens in behandeling nemen en u ontvangt uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek bericht over de actie die is ondernomen naar aanleiding van uw verzoek.

● Recht van bezwaar: Indien u bezwaar wilt maken tegen de (voortgezette) verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. De SSNA zal uw bezwaar uiterlijk binnen een maand in behandeling nemen en eventuele relevante persoonsgegevens verwijderen, tenzij wij op grond van een wettelijke verplichting verplicht zijn deze te bewaren. Als dit het geval is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

10. Wijzigingen in ons privacybeleid

De SSNA controleert haar privacy beleid regelmatig en plaatst eventuele updates op deze webpagina. Dit privacy beleid is voor het laatst bijgewerkt op 2 juli 2021.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen

Wij doen ons uiterste best om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via privacy@fundacion.nl. U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u vragen heeft over de manier waarop de SSNA met uw gegevens omgaat of andere vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring.

12. Hoe kunt u contact opnemen met de bevoegde instantie

Als u vindt dat de informatie die door de SSNA hierbij wordt verstrekt onvoldoende is, of u wilt een klacht melden, neem dan contact op met:

Autoriteit Persoonsgegevens.
E-mail: privacy@acm.nl
Telefoonnummer: (+31) – (0)70 – 888 85 00
Adres: Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag